Kvantitatívny výskum sa používa na skúmanie najrôznejších javov na relatívne veľkej vzorke respondentov, pričom získané informácie je možné kvantifikovať. Zistenia a závery sa zvyčajne vzťahujú na celú populáciu, prípadne vybranú cieľovú skupinu, ktorú vzorka reprezentuje.

Kvantitatívny výskum vďaka dostatočne veľkej vzorke umožňuje na rozdiel od kvalitatívneho výskumu vykonávať štatistické spracovania pomocou celej šírky rôznych operácií a analýz, napr. priemery, štandardné odchýlky, indexy, korelácie, matice, multivariačné štatistické metódy – faktorová analýza, klasterová analýza, regresné modely a pod.

Metódy kvantitatívneho výskumu môžeme realizovať formou osobných alebo telefonických rozhovorov v domácnostiach, ale aj vo firmách. Väčšina realizovaných kvantitatívnych štúdií má charakter ad-hoc projektov, realizovaných jednorázovo v danom roku. Omnibusové výskumy zase prebiehajú pravidelne počas celého roka.

Medzi základné metódy kvantitatívneho výskumu patria:

  • Ad-hoc výskumy
  • Omnibusové výskumy
  • Štúdiové testy
  • Mystery Shopping
  • Mystery Calling
  • Spotrebiteľský prieskum U&A

Technické zázemie

TNS Slovakia má vybudované vlastné telefonické CATI štúdio s kontinuálnou kontrolou práce anketárov s automatickým systémom vytáčania telefónnych čísel a kontrolovania plnenia kvót.