Všeobecné ustanovenia

TNS Slovakia vydáva podmienky a právne obmedzenia používania internetovej prezentácie na registrovaných adresách www.tns-global.sk, www.vyskumy.sk a www.tnsadexpress.sk. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať alebo už používajú internetové stránky (ďalej iba užívatelia).

Prevádzka internetových stránok je v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, o autorských právach, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (ďalej iba autorský zákon) oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Používanie internetových stránok

Používať stránky registrované spoločnosťou TNS Slovakia inak ako pre vlastnú potrebu (ako celok, tak i jednotlivé súčasti) bez súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany prevádzkovateľa v súlade s autorským zákonom.

Zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu alebo technickej podstaty stránok je zakázané. Právo rozhodovať o zmene, odstránení alebo doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok má iba TNS Slovakia.

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

Webová stránka spoločnosti TNS Slovakia slúži predovšetkým na informovanie o aktivitách spoločnosti, ponuke produktov a služieb.

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia realizovať zmeny informácií na týchto internetových stránkach.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok www.tns-global.sk, www.vyskumy.sk a www.tnsadexpress.sk.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.tns-global.sk, www.vyskumy.sk a www.tnsadexpress.sk.

Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, prípadne inú formu propagácie realizovanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.tns-global.sk, www.vyskumy.sk a www.tnsadexpress.sk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah oznámení, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetových stránok (diskusné fóra, diskusné skupiny) a vyhradzuje si právo odstrániť oznámenia, ktoré obsahujú akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú alebo inak neprijateľnú.

Prístup na stránky a ochrana osobných údajov

Prístup na stránky www.tns-global.sk, www.vyskumy.sk awww.tnsadexpress.sk môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zákonov Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení. V takomto prípade bude prevádzkovateľ s údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi.

Ochrana známky

Slovné ochranné známky a obrazové ochranné známky v podobe loga sú ochranné alebo obchodné známky spoločnosti TNS. Bez písomného povolenia nesmiete tieto ani žiadne iné ochranné alebo obchodné známky TNS používať.

Záverečné ustanovenia

Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.tns-global.sk, www.vyskumy.sk a www.tnsadexpress.sk, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho výkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak.

Tieto podmienky môže meniť alebo dopĺňať iba spoločnosť TNS Slovakia. Podmienky a právne obmedzenia používania internetových stránok www.tns-global.sk, www.vyskumy.sk a www.tnsadexpress.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.