Social & Polling

Social & Polling realizuje výskumy, ktoré zisťujú názory a predstavy verejnosti a postoje k spoločenským a politickým problémom a udalostiam.    

TNS je celosvetovým lídrom v oblasti politického a sociálneho výskumu. S viac ako 500 špecializovanými výskumníkmi vo viac ako 40 krajinách  získala skupina TNS jedinečnú pozíciu, ktorá ju robí kompetentnou pri poskytovaní odpovedí na akékoľvek sociálne či politické problémy v akomkoľvek prostredí.

Social & Polling ponúka možnosť využitia značkových licencovaných riešení, ako aj možnosť realizovať paralelné výskumy v krajinách strednej Európy.

Politický výskum

Na trhu vznikajú čoraz väčšie potreby pochopiť názory verejnosti, ktoré sú rozhodujúce pri určovaní správneho dopadu na verejný život. Teraz, keď sú informácie dostupné v akomkoľvek čase pre všetkých ľudí, nie je prekvapením, že kľúčom k úspechu je vedieť, čo si ľudia skutočne myslia.

TNS Slovakia zisťuje aktuálne postoje a názory ľudí, či už na regionálnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni.

V politickej oblasti je dôležité sledovať názory verejnosti na jednotlivé kampane, legislatívu či politické otázky. Poznať názor verejnosti je potrebné na to, aby ste ho mohli pretransformovať do takých meraní a stratégií, aby ho prijala aj vláda.

Politický výskum je vhodný pre rôzne organizácie v oblasti výkonných výborov, legislatívy alebo politiky alebo pre vládne organizácie.

TNS Slovakia v oblasti politických výskumov realizuje:

 • predvolebné výskumy
 • výskumy volebných preferencií
 • prieskumy názorov a postojov verejnosti k aktuálnym politickým otázkam
 • politické prieskumy na ad-hoc témy podľa požiadaviek objednávateľa
 • kvalitatívne prieskumy postojov obyvateľov

Medzi našich klientov v oblasti politického výskumu patria vlády, hlavné mimovládne organizácie, politické strany, médiá, hlavné medzinárodné a národné inštitúcie.

Sociálny výskum

Je dôležité pochopiť, ako spoločnosť myslí alebo reaguje na väčšinu otázok, či už je to na národnej alebo medzinárodnej úrovni.

TNS Slovakia realizuje prieskumy verejnej mienky pre orgány a inštitúcie štátnej správy, samosprávy a pre všetky neziskové organizácie. Zisťuje, aké sú hodnoty, postoje či správanie populácie, aké sociálne aspekty či faktory ovplyvňujú týchto ľudí.

Sociálne prieskumy sa zameriavajú aj na nasledovné oblasti:

 • práca a kariéra
 • rodina
 • životný štýl
 • voľnočasové aktivity
 • športové aktivity
 • umenie a kultúra
 • hodnoty, túžby, pohľad na svet

V rámci týchto výskumov sa realizujú:

 • štúdie a analýzy dopadov sociálnych programov, reforiem a aktuálnych sociálnych javov v spoločnosti
 • reprezentatívne kvantitatívne výskumy z oblasti bezpečnosti, dopravy, ekológie, sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva, kriminality a rozvoja dopravy
 • štúdie a analýzy potrieb občanov v oblasti kultúry, športu, zábavy, bytovej výstavby, výstavby obchodných reťazcov a priemyselných parkov a iných investičných celkov
 • kvalitatívne prieskumy týkajúce sa aktuálneho diania v spoločnosti; zisťovanie názorov, postojov a potrieb obyvateľov
 • kvalitatívne štúdie a analýzy sociálneho správania sa obyvateľov miest a vidieka

Eurobarometer

Eurobarometer je séria prieskumov verejnej mienky, ktorý zadáva Európska komisia. Realizuje sa pravidelne vo všetkých členských štátoch Európskej únie už od roku 1973.

Eurobarometer zisťuje názory a postoje občanov členských štátov Európskej únie na rôzne kľúčové témy, ako napríklad spoločenská situácia, informačné technológie, životné prostredie, zdravotníctvo, kultúra, euro a iné.

Štandardný Eurobarometer sa uskutočňuje formou CAPI prieskumu (face-to-face rozhovory), flashový pozostáva z telefonických rozhovorov (CATI) formou ad-hoc.

TNS realizuje rozhovory na rôznych vzorkách respondentov, zahrňujúc špecifické cieľové skupiny (napr. B2B), ale aj vzorky reprezentatívne na populáciu jednotlivých členských krajín Európskej únie.