Finance

Sektor Finance poskytuje výskumné a analytické informácie bankám, poisťovniam a všetkým finančným inštitúciám. 

Rastúca komplexnosť finančných trhov a zväčšujúca sa konkurencia si vyžadujú čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie a analýzy spojené s profesionálnym poradenstvom.

Pri riešení problémov a pri hľadaní individuálnych konceptov pomáhajú hlavne flexibilné produkty, inovatívne služby a poradenstvo v oblasti prieskumu trhu. Pri strategickom riešení problému vychádzame z našich niekoľkoročných skúseností.

Okrem znalosti lokálneho finančného trhu má tento sektor prístup aj k aktuálnej medzinárodnej expertíze, ktorá je overená viac ako tridsiatimi rokmi skúseností v oblasti prieskumu finančných služieb.

S mnohými klientmi je rozvinutá pravidelná, nepretržitá spolupráca, ktorá trvá už niekoľko rokov.

Pri spolupráci s významnými finančnými inštitúciami poskytujeme okrem výskumných a analytických informácii aj poradenské služby na riešenie daných problémov. Poskytujeme pravidelné aktuálne informácie o situácii na finančnom trhu.

Finančným inštitúciám pomáhame aj pri strategickom plánovaní, rozhodovaní a tvorbe efektívnej marketingovej stratégie.

Expertíza v oblasti financií

V oblasti financií a finančného výskumu zahŕňa ponuka vecnej expertízy tieto oblasti:

 • znalosť a porozumenie finančného trhu a jeho vývoja na Slovensku aj v zahraničí
 • integráciu poznatkov z výskumov rôznych typov do ucelenej analýzy
 • interpretáciu výsledkov výskumu v kontexte vývoja celého trhu
 • znalosť práce partnerov na strane klienta a porozumenie ich potrieb
 • schopnosť nájsť a navrhnúť optimálne, na mieru šité riešenie pre každú úlohu a problém klienta
 • porozumenie segmentácii trhu, návrhy komplexných výskumov zahŕňajúce všetky kľúčové segmenty trhu
 • porozumenie vývoja a trendov umožňujúce správne interpretovať výsledky kontinuálnych výskumov
 • konzultácie v rámci komplexného riešenia marketingovej úlohy

Okrem toho ponúka sektor Finance komplexný servis v oblasti ad-hoc výskumov a kontinuálnych projektov.

Medzi typické štúdie v tomto sektore patria:

Imidž a pozicioning značky

 • imidž značky
 • pozicioning
 • stratégia značky
 • určenie cieľovej skupiny a atraktívneho konceptu pre nový produkt či službu

Stakeholder management

 • spokojnosť a lojalita zákazníkov
 • spokojnosť a motivácia zamestnancov
 • reputácia spoločnosti
 • spoločenská zodpovednosť firiem

Strategické štúdie, popis a meranie trhu

 • segmentácia, mapovanie zvyklostí zákazníkov a ich potrieb
 • znalosť produktov a služieb
 • využívanie služieb, postoje zákazníkov
 • odhad veľkosti trhu a pod.

Optimalizácia cien a produktov

 • štúdie cenovej citlivosti
 • testovanie konceptov produktov alebo ideí v zárodku, prípadne generovanie nových nápadov a ich optimalizácia
 • simulácia reálneho rozhodovacieho procesu spotrebiteľov prostredníctvom metodiky Conjoint a iných  customizovaných metód

Hodnotenie konceptov reklám

 • testovanie reklamy v štádiu vývoja alebo po uskutočnení kampane
 • kontinuálne meranie účinnosti kampaní

Mapovanie starostlivosti o zákazníkov na pobočkách

 • Mystery Shopping
 • Mystery Calling