Ad Intelligence

Ad Intelligence sa zaoberá realizáciou a predajom monitoringu reklamných výdavkov v televízii, rozhlasových a tlačových médiách, a tiež na vonkajších plochách, v kinách a na internete.

Pri monitoringu reklamných výdavkov sa zisťuje množstvo finančných prostriedkov vynaložených na reklamu v médiách a postavenie jednotlivých médií na trhu.

Cieľom monitoringu je zmapovať reklamný trh z hľadiska “správania sa” jednotlivých zadávateľov reklamy a uskutočniť kontrolu príslušného média pre inzerenta samotného. Rozhodujúcim kritériom je spoľahlivo a kompletne zachytiť a zmerať parametre ako sú čas, stopáž, formát a pod. a následne realizovať klasifikáciu reklamy podľa jednotlivých inzerovaných produktov.

Objem reklamných výdavkov je vypočítaný na základe platných cenníkov jednotlivých médií. V monitoringu nie sú zohľadnené žiadne bartre, zľavy či bonusy. Je určený hlavne na dlhodobejšie sledovanie vývoja výdavkov na reklamu do jednotlivých médií a poskytuje pohľad na investície konkrétnych zadávateľov reklamy.

Poskytované služby

  • poskytovanie databázy reklamného monitoringu
  • kreatívny monitoring (poskytovanie vizuálov komunikovaných kampaní) na základe vyžiadania alebo formou automatického doručovania
  • analýzy reklamného trhu – analýzy sú pripravované na mieru podľa potrieb klientov (podľa určitých segmentov, médií, zadávateľov)
  • audit kampaní – kontrola nasadenia kampaní a vystavenie potvrdenia pre zadávateľov reklamy
  • poskytovanie nahrávok celého televízneho a rozhlasového vysielania, a kópií printových titulov z nášho archívu
  • monitoring nekomerčného vysielania za účelom merania viditeľnosti loga, sponzorských aktivít atď.

Dáta reklamného monitoringu

Dáta sa spracovávajú a doručujú denne. K dispozícii sú informácie o prebiehajúcich, ale aj nových kampaniach hneď nasledujúci deň po odvysielaní (tv, rozhlas), resp. zverejnení (tlač). V ponuke sú dve aplikácie na odber databázy reklamných výdavkov:

AdexSpot – je offline nástroj na prípravu komplexných analýz reklamného trhu.

Kreatívny monitoring

Je to doručovanie nahrávok televíznych a rozhlasových spotov, elektronických verzií printových a outdoorových vizuálov a bannerov. Kreatíva je poskytovaná na vyžiadanie klienta.

Ukážky reklamných spotov – sú zasielané emailom vo formáte mpg/mp3 (v prílohe alebo odkazom na ftp).

Kópie printových vizuálov – printová inzercia je klientovi zasielaná emailom vo formáte jpg (v prílohe alebo odkazom na ftp).

Zoznam kreatív – zoznam mutácií spotov a vizuálov je možné zaslať na požiadanie pred realizáciou objednávky. Zoznam je vyhotovený podľa vopred definovaných kritérií  (médium, obdobie, zadávateľ, značka alebo produktová kategória).

Automatické doručovanie kreatívy – ukážky reklamnej komunikácie konkrétneho segmentu či spoločnosti sú zasielané klientom automaticky ihneď po ich prvom nasadení, čo umožňuje disponovať potrebnými informáciami o aktuálnej situácii na reklamnom trhu.

Pre koho je monitoring médií určený?

Monitoring médií je určený pre reklamné a mediálne agentúry, agentúry pôsobiace v oblasti public relations, vydavateľov, prevádzkovateľov televízneho a rozhlasového vysielania a tiež pre všetkých zadávateľov, pre ktorých je nevyhnutné sledovať vývoj reklamy v médiách.

Zoznam monitorovaných médií

Ad Intelligence vlastní úplný archív tlačovín od roku 2013, televízne a rozhlasové spoty od roku 1994. K dispozícii sú aj pravidelné mesačné prehľady výdavkov na reklamu jednotlivých spoločností vonkajšej reklamy a pravidelné mesačné prehľady výdavkov na kinoreklamu.                                                         

Zoznam monitorovaných médií:  

TELEVÍZIA – monitorované je senzoricky kontinuálne celé vysielanie (reklama, nereklamné spoty a sponzorské odkazy) – Jednotka, Dvojka, Markíza, Dajto, Doma, Nova International, JOJ, Plus, Prima Plus,  Wau, TA3, AMC, Minimax, RiK, Spektrum

ROZHLAS –vysielanie je monitorované senzoricky od 5:00 do 22:00 hod. (reklama aj sponzorské odkazy) – Slovensko 1, Fun rádio, Európa 2, rádio Expres, rádio Jemné, Vlna. Deklarujeme výstupy aj týchto rádií (avšak bez kreatív): Rádio_FM, Regina BA, Regina BB, Regina KE, Devín, Patria

TLAČOVÉ MÉDIA – monitorujú sa všetky inzercie do veľkosti 1/20 strany, v prípade prvej strany obálky všetky inzercie. Celkovo sa monituruje cca 130 pravidelne vydávaných periodík.

  • Noviny – celoplošné denníky, regionálne denníky a regionálne týždenníky
  • Časopisy – týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky, (ne) pravidelné prílohy, ostatné periodiká

INTERNET – na webových stránkach sa monitoruje plošná bannerová inzercia (display aj video) . Celkovo sa monitoruje cca 360 slovenských domén a subdomén. Zo sociálnych sietí monitorujeme youtube.com.

OUTDOOR – prehľad outdorových kampaní poskytujú: Akzent Media a Bigmedia, euroAWK, Gryf, Imagewell,  Ispa, JCDecaux, Mobilboard, Nubium.

KINO – informácie o reklamných kampaniach v kinách na území SR poskytujú spoločnosti Cinema City Slovakia a Continental Film.