Skupina TNS podporuje organizáciu Unicef, ktorá už viac ako 60 rokov pomáha deťom v 156 krajinách sveta prežiť a vzdelávať sa.

Spolupráca s UNICEF

Sieť TNS začala s organizáciou Unicef spolupracovať v roku 2005, kedy podporila oblasti v Ázii postihnuté ničivou vlnou tsunami. Neskôr vytvorila trojročný program „Imagine…“, v rámci ktorého podporovala vzdelávacie projekty pre 14 400 detí v predškolskom veku (3 až 5 rokov) a vybudovala 120 predškolských zariadení v Kambodži. V rámci projektu „Imagine…“ tiež vyškolila 950 učiteľov predškolských zariadení. Všetky tieto aktivity sú nevyhnutné pre budúci vývoj krajiny, v ktorej menej ako polovica detí zapísaných do školy dosiahne základné vzdelanie a 14 % detí je zo školy vylúčených už v prvom ročníku.

TNS, Kantar Group a Unicef spolu vypracovali program Brighter Futures. V rámci tohto projektu pomáha skupina TNS vytvoriť lepšie podmienky pre život sociálne znevýhodneným deťom v Bangladéši, Bolívii a v Malawi. Do konca roku 2014 sa tak skupina TNS zaviazala vyzbierať prostredníctvom zamestnaneckých fundraisingových aktivít 1 mld. Eur.

TNS Slovakia a Work Together

Agentúra TNS Slovakia bola k hlbšej podpore firemného dobrovoľníctva motivovaná celkovou stratégiou globálnej skupiny TNS.

Zamestnanci sú zapájaní hlavne do aktivít spojených s firemným dobrovoľníctvom a do komunitných aktivít zameraných na ochranu životného prostredia, pomoc sociálne slabším skupinám obyvateľstva alebo poskytovanie know-how a realizáciu prieskumov verejnej mienky.

Zapojenie zamestnancov do realizácie dobrovoľníckych aktivít prispieva k dlhodobému rozvoju a k posilneniu zainteresovanosti a angažovanosti zamestnancov na sociálnych, ekologických a edukačných komunitných projektoch a zároveň k vytvoreniu pocitu spolupatričnosti zamestnancov k jednotlivým komunitám.

V júni 2009 sa agentúra TNS Slovakia stala členom Global Compact. Na základe toho sa zaviazala implementovať do spoločnosti 10 základných princípov z oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a antikorupcie. Iniciatívu Global Compact zastrešuje Organizácia spojených národov a UNDP.