TNS Slovakia ponúka rôznorodú prácu, skutočnú zodpovednosť a množstvo príležitostí.

Biznis nerobia firmy ale ľudia, preto najväčším bohatstvom firmy sú jej pracovníci. TNS Slovakia kladie mimoriadny dôraz na rozvoj ľudských zdrojov a vytváranie priaznivých pracovných a spoločenských podmienok pre svojich zamestnancov. Našou výhodou je členstvo v celosvetovej sieti TNS, čo nám poskytuje široké možnosti rozvoja našich vedomostí, skúseností a kontaktov.

TNS Slovakia preferuje profesionálny prístup svojich zamestnancov, tímovou prácu, veľkú mieru vlastnej zodpovednosti pri rozhodovaní, využívanie znalostí potrieb zákazníka, pracovnú a osobnú etiku.

TNS Slovakia si ctí a dodržuje pravidlo „príležitosť pre každého“ a odmieta tým akúkoľvek diskrimináciu (fyzický handicap, pohlavie, stav, rasa, farba pleti a vyznanie). Riadi sa princípom, podľa ktorého musia zamestnanci pracovať v prostredí, v ktorom nedochádza k žiadnemu zastrašovaniu, obťažovaniu alebo prenasledovaniu.

TNS Slovakia dodržuje zákon na ochranu osobných dát. Všetky osobné údaje zamestnancov či záujemcov o zamestnanie sú a budú prístupné len personálnemu oddeleniu, ktoré prísne dodržiava všetky ustanovenia zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.