Štvrtok, 10. Marec 2016 | Prílohy k správe | Tagy

Obyvatelia Slovenska sú oveľa viac spätí so svojím mestom alebo štátom ako s Európskou úniou. Za najpozitívnejšie výsledky Európskej únie považujú Slováci voľný pohyb osôb, tovarov a služieb, spoločnú menu euro a mier medzi členskými štátmi. Vyplýva to z výsledkov kontinuálneho polročného prieskumu štandardný Eurobarometer, ktorý mapuje názory občanov Európskej únie na aktuálne sociálne a ekonomické otázky. Najnovší prieskum sa realizoval v novembri minulého roku v 28 krajinách EÚ a v 5 kandidátskych krajinách na vzorke 27 681 respondentov, z toho 1 027 opýtaných bolo zo Slovenska. Na Slovensku uskutočnila zber dát agentúra TNS Slovakia.

Aktuálny prieskum štandardný Eurobarometer sa dotýkal 4 základných oblastí: občianstvo v EÚ, využívanie médií, zamestnanosť a podpora eura a energetická únia.

Občianstvo v Európskej únii

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že takmer všetci obyvatelia Slovenska sa cítia byť spätí či už so Slovenskom (95 %) alebo priamo so svojím mestom / obcou (92 %). V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa toto vnímanie Slovákov nijako výrazne nezmenilo a zostalo prakticky na tej istej úrovni. Na druhej strane, s Európskou úniou sa cíti byť spätá necelá polovica (46 %) a s Európou necelé dve tretiny (63 %) ľudí.

Spätosť s Európskou úniou medziročne poklesla o päť percent. Najväčšie zníženie pocitu spätosti sme zaznamenali medzi staršími respondentmi, respondentmi s nižším vzdelaním, medzi ľuďmi, čo nepoužívajú internet a medzi občanmi s ľavicovou orientáciou.

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v tejto súvislosti uviedol: "Dôvody poklesu pocitu spätosti s Európskou úniou súvisia aj so spôsobom, akým politici v uplynulom období komunikovali utečeneckú krízu a jej dopady na Slovensko. Ľudia citlivo vnímajú vyjadrenia politických lídrov, ktorí na jednej strane proklamujú proeurópsky postoj a zároveň sa negatívne vymedzujú voči Európskej únii a jej inštitúciám. Teší ma však, že prevažná väčšina Slovákov sa cíti byť európskymi občanmi, cenia si úspechy európskej integrácie a majú záujem dozvedieť sa viac o EÚ. "

Napriek tomu že spätosť k Európskej únii pociťuje len necelá polovica Slovákov, za občanov Európskej únie sa ich považuje oveľa viac, približne dve tretiny (69 %) ľudí. Občanmi EÚ sa cítia byť skôr mladí ľudia, vysokoškolsky vzdelaní ľudia a ľudia pravicovo orientovaní. Až 81% mladých ľudí vo veku 15-24 rokov sa cíti byť občanmi EÚ. Svoje práva občana EÚ pozná len o niečo viac ako polovica (52 %) Slovákov. Zaujímavé však je, že takmer tri štvrtiny (71 %) by o týchto právach chceli vedieť viac.

Za najpozitívnejší výsledok Európskej únie považujú Slováci voľný pohyb osôb, tovarov a služieb v rámci EÚ (75 %). Za ďalšie dôležité úspechy EÚ považujú obyvatelia Slovenska euro (49 %) a mier medzi členskými štátmi EÚ.

 

 

november 2015, N = 27 681 EÚ, 1 027 Slovensko

Prieskum skúmal aj faktory, ktoré nás Európanov spájajú. Podľa Slovákov najsilnejšími faktormi, ktoré vytvárajú pocit komunity medzi občanmi EÚ sú geografická poloha (45%), história (30%) a kultúra (26%). V európskom poradie je poradie rozdielne - na prvom  mieste je kultúra (28%), potom nasleduje história (24%) a na treťom mieste je prekvapujúco šport (22%). Slováci však s ostatnými Európanmi našli zhodu v poradí hodnôt, ktoré najlepšie Európanov reprezentujú – mier, ľudské práva a demokracia.

Využívanie médií a ich informovanie o záležitostiach EÚ

Televízia je najvyužívanejším médiom na Slovensku, denne ju sledujú štyri pätiny (80 %) ľudí. Nasleduje rádio s 55 % poslucháčov a internet, ktorý na dennej báze využíva 53 % používateľov. Najmenej využívaným médiom je tlač, ktorú denne číta necelá pätina (19 %) Slovákov.

Iba necelá polovica (46 %) občanov Slovenska si myslí, že je prostredníctvom našich médií o záležitostiach Európskej únie dobre informovaná, pričom primárnym zdrojom získavania týchto informácií je televízia (60%) a druhým najrelevantnejším zdrojom je internet (22 %).

Viac ako dve tretiny ľudí si myslia, že dostatočný priestor vo svojom vysielaní venujú tematike EÚ televízie (69 %) a rádia (68 %). V prípade tlače považuje objem správ o EÚ za dostatočný 63 % a v prípade internetu je to len 53 %. Za najobjektívnejšie médiá považujú Slováci rádiá (62 %) a televízie (61 %), menej už tlač (56 %) a webové stránky (48 %).  

Za modernú metódu získavania informácií o politických záležitostiach EÚ považuje väčšina Slovákov (60 %) sociálne siete. Tie zároveň predstavujú aj dobrý spôsob, ako vyjadriť vlastné politické názory (55 %), ale tiež spôsob, ako u ľudí vyvolať záujem o politické záležitosti (57 %).

Zamestnanosť a rast, podpora eura

Ekonomickú situáciu ako na Slovensku tak aj v rámci celej Európskej únie vnímajú obyvatelia Slovenska pozitívnejšie ako v minulosti. Stav slovenskej ekonomiky považuje za dobrý necelá tretina (30 %) ľudí. Netreba však zabúdať, že až dve tretiny (66 %) Slovákov majú presne opačný názor a situáciu v slovenskej ekonomike hodnotia negatívne. O niečo pozitívnejšie vyznieva hodnotenie hospodárskej situácie v celej Európskej únii. Túto pokladá za dobrú viac ako polovica (51 %) obyvateľov Slovenska.

Nadpolovičná väčšina Slovákov vníma pozitívne svoju osobnú situáciu v zamestnaní (54 %) či finančnú situáciu vo svojej domácnosti (55 %). Vlastnú situáciu v zamestnaní hodnotia občania Slovenska o niečo lepšie, ako tomu bolo v minulom roku (51%). V hodnotení finančnej situácie nenastala v porovnaní s predchádzajúcim obdobím na Slovensku žiadna zmena (54 %),  v rámci celej EÚ je priemer pozitívneho vnímania vyšší (68 %).

Euro ako spoločnú menu stále podporuje väčšina ľudí (78 %). Sú to predovšetkým študenti, ľudia vysokoškolsky vzdelaní, manažéri a tiež ľudia vo veku 25 – 39 rokov.  Naopak, najmenej euro podporujú nezamestnaní (58%). Aj napriek relatívne vysokému podielu podpora eura mierne klesá, v roku 2014 ho podporovalo 81 % občanov Slovenska. Zaujímavým zistením je skutočnosť, že v rámci celej Európskej únie je podpora eura oveľa nižšia, spoločnú menu podporuje len o niečo viac ako polovica (56 %) obyvateľov EÚ.

Energetická únia

Spoločnú energetickú politiku Európskej únie dnes podporuje 70 % Slovákov, hlavne z radov mladších ľudí, študentov a manažérov. Jej hlavnou prioritou by mala byť garancia rozumných cien za energie (41 %). Medzi ďalšie priority energetickej únie by mala patriť ochrana životného prostredia (30 %) a rozvíjanie energie z obnoviteľných zdrojov (28 %). 

O prieskume

Prieskum verejnej mienky Eurobarometer sa v členských krajinách EÚ realizuje pravidelne už od roku 1973. Štandardný Eurobarometer, ktorý je zameraný hlavne na otázky európskej integrácie, domácej politiky, ale týka sa aj názorov Európanov na iné, nepolitické témy, sa realizuje dvakrát ročne. Najnovší prieskum Eurobarometer 84 sa uskutočnil v termíne 07.-17.11.2015  prostredníctvom osobných rozhovorov na vzorke 27 681 respondentov starších ako 15 rokov v 28 členských štátoch EÚ a v 5 kandidátskych krajinách. Terénny zber na Slovensku zrealizovala agentúra TNS Slovakia na vzorke 1 027 respondentov.

Štandardný Eurobarometer 84 bol zameraný na 4 kľúčové témy:

  • Občianstvo v Európskej únii
  • Využívanie médií v Európskej únii
  • Zamestnanosť a rast, podpora eura
  • Energetická únia

O agentúre TNS Slovakia

Agentúra TNS Slovakia pôsobí na Slovensku od polovice 90-tych rokov. Zamestnáva 80 kvalifikovaných zamestnancov a približne 200 vyškolených anketárov pre osobné dopytovanie. Je členom európskej asociácie marketingového výskumu ESOMAR a na Slovensku aj členom SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr) a Britskej obchodnej komory. Pre zabezpečenie maximálnej kvality služieb dodržuje pri otázkach a spracovaní údajov pravidlá a princípy týchto organizácií.

Viac informácií o spoločnosti TNS Slovakia získate na webovej stránke: http://www.tns-global.sk

O Zastúpení EK na Slovensku

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku reprezentuje Európsku komisiu vo vzťahu k štátnym inštitúciám, samospráve a verejnosti. Sleduje politický, hospodársky a sociálny vývoj na Slovensku a zaisťuje informovanosť Európskej komisie o každodennom dianí na Slovensku. Úlohou Zastúpenia je informovať médiá i verejnosť na Slovensku o činnosti Komisie a dôležitých udalostiach v EÚ. Viac informácií o Zastúpení Európskej komisie na Slovensku nájdete na: www.europa.sk

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager, TNS Slovakia, m: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk,

Ľubica Szviteková, Client Partner Senior TNS Slovakia, m: 0902/ 901 660, e: lubica,szvitekova@tns-global.sk         

Alexander Karvai, Project Leader, TNS Slovakia, m: 0911/ 248 373, e: alexander.karvai@tns-global.sk          

Andrej Králik, vedúci tlačového a politického oddelenia, Zastúpenie EK na Slovensku, t: 02/ 59 20 32 93, e: andrej.kralik@ec.europa.eu

 

 


Prílohy k správe


Tagy