Streda, 30. Marec 2016 | Prílohy k správe | Tagy

Európska únia a jej členské štáty sú najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci. Tá napríklad v roku 2014 predstavovala viac ako 58 mld. Eur. Európska komisia pravidelne prijíma opatrenia rozvojovej politiky, ktorými bojuje proti chudobe na celom svete. Tieto opatrenia sa okrem iného týkajú poskytnutia základného vzdelania a zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách, podpory krajín pri prechode na demokraciu, investovania do bezpečnosti potravín a rozvoja poľnohospodárstva ako aj oblasti silnejúcich pokrokov pri dosahovaní Miléniových rozvojových cieľov (MDG). V minulom roku bola jedným z hlavných cieľom rozvojovej politiky aj stupňujúca sa migračná a utečenecká kríza. A práve rozvojová pomoc môže byť jedným z nástrojov EÚ, ktorý by mohol zmierniť príčiny, ale aj dôsledky súčasnej migračnej vlny v Európe

V tejto súvislosti zrealizovala Európska komisia prieskum zameraný na zisťovanie názorov európskej verejnosti na rozvojovú spoluprácu, pomoc a solidaritu.  Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil v novembri až decembri minulého roku, sa zapojilo v 28 krajinách EÚ 27 672 respondentov, z toho 1 036 Slovákov. Na Slovensku uskutočnila zber dát agentúra TNS Slovakia.

Všeobecné vnímanie rozvojovej politiky

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že pomoc ľuďom z rozvojových krajín považujú za dôležitú štyri pätiny (79 %) obyvateľov Slovenska. Aj keď sa toto číslo zdá byť celkom vysoké, je ďaleko pod priemerom Európskej únie (89 %). Najviac pozitívnych názorov na pomoc v rozvojových krajinách prevláda vo Švédsku (98 %), Luxembursku (96 %), Nemecku, Španielsku a Portugalsku (všetky krajiny po 93 %). Spomedzi všetkých členských krajín EÚ prikladajú najmenšiu dôležitosť rozvojovej pomoci obyvatelia Lotyšska (67 %). Viac ako polovica (54 %) Slovákov súhlasí s tým, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal byť jednou z hlavných priorít Európskej únie. Hlavnou prioritou Slovenska by mal byť len podľa necelej tretiny (30 %) Slovákov.

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v tejto súvislosti uviedol: „Na celoeurópskej úrovni prevažujú výrazne pozitívne postoje voči rozvojovej pomoci. Aj na Slovensku dominuje podpora rozvojovej pomoci, ale na nižšej úrovni. Kým v EÚ vníma rozvojovú spoluprácu pozitívne 89 % respondentov, na Slovensku je to 79 %. Celkovo sú vo väčšine ukazovateľov postoje Slovákov pod európskym priemerom. Klesajúcu tendenciu má aj názor Slovákov, že rozvojová pomoc by sa mala zvýšiť. Oproti priemeru EÚ Slovensko zaostáva aj v miere informovanosti o cieľoch udržateľného rozvoja, dobre informovaných je 27 % slovenských respondentov oproti 36 % európskych. Čo však oceňujem, je pozitívny trend v podpore rozvojovej pomoci medzi mladými ľuďmi.”

Európska komisia sa zaviazala zvyšovať mieru pomoci rozvojovým krajinám. Tento sľub by sme mali dodržať podľa polovice (50 %) Slovákov, 7 % si dokonca myslí, že by sa miera pomoci mala navýšiť nad rámec toho, čo bolo prisľúbené.

Dve tretiny (66 %) Slovákov súhlasia s tým, že pomoc rozvojovým krajinám prispieva k posilneniu mieru a rovnosti vo svete. A ten istý podiel občanov Slovenska (66 %) zastáva názor, že rozvojová pomoc predstavuje účinný spôsob boja proti nelegálnej migrácii. S týmto názorom súhlasia predovšetkým Španieli, Cyperčania, Portugalci a Malťania, naopak, nesúhlasia hlavne Maďari a Bulhari.

Za najnaliehavejšiu výzvu, ktorej rozvojové krajiny budú v budúcnosti čeliť, považujú Slováci mier a bezpečnosť (50 %). Približne jedna tretina ľudí na Slovensku považuje za naliehavú výzvu zdravie (33 %), vzdelávanie a zabezpečenie potravín a poľnohospodárstvo (obe po 31 %).

november – december 2015, EÚ: N = 27 672, Slovensko: N = 1 036

Len dve pätiny (38 %) Slovákov si myslia, že aj jednotlivec môže zohrať úlohu v boji proti chudobe v rozvojových krajinách (pre porovnanie priemer celej EÚ je 52 %). Ale až 85 % našich občanov sa osobne neangažuje v pomoci rozvojovým krajinám. Ostatní sa snažia pomáhať rozvojovým krajinám, najčastejšie formou finančného príspevku mimovládnej alebo charitatívnej organizácii, ktorá podporuje rozvojové krajiny.

Tri desatiny (29 %) obyvateľov Slovenska by boli ochotné platiť viac za potraviny alebo iné výrobky (napríklad fair trade výrobky) z rozvojových krajín, ak by tým podporili ľudí žijúcich v týchto krajinách.

O prieskume

Záverečná správa z výskumu Eurobarometer bola publikovaná vo februári 2016 na webovej stránke: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2069

Výsledky pochádzajú z výskumu TNS Opinion & Social, ktorý sa realizoval v novembri až decembri 2015. Všetky dáta uvedené vyššie v článku, vychádzajú z názorov respondentov opytovaných  v rámci tohto výskumu. Zber dát bol realizovaný prostredníctvom osobných rozhovorov na vzorke 27 672 respondentov starších ako 15 rokov v 28 členských štátoch Európskej únie, z toho bolo 1036 obyvateľov Slovenska. Terénny zber na Slovensku zrealizovala agentúra TNS Slovakia.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager, TNS Slovakia, m: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk,

Ľubica Szviteková, Client Partner Senior TNS Slovakia, m: 0902/ 901 660, e: lubica,szvitekova@tns-global.sk         

Alexander Karvai, Project Leader, TNS Slovakia, m: 0911/ 248 373, e: alexander.karvai@tns-global.sk         

Andrej Králik, vedúci tlačového a politického oddelenia, Zastúpenie EK na Slovensku, t: 02/ 59 20 32 93, e: andrej.kralik@ec.europa.eu


Prílohy k správe


Tagy