Anketár je externý pracovník, ktorý má na starosti terénny zber dát pre výskumné projekty.

Anketár pre osobné opytovanie v domácnostiach a podnikoch

Náplňou práce anketára je zisťovanie znalosti určitých výrobkov a služieb, skúsenosti a spokojnosti s nimi, testovanie výrobkov v domácnostiach, zisťovanie určitého sortimentu v predajniach a pod. v mieste svojho trvalého bydliska.

Anketár má k dispozícii dotazníky, ktoré vypĺňa podľa záväzných pravidiel anketárskej práce. V žiadnom prípade nejde o ponúkanie výrobkov či služieb alebo ich predaj. Anketárska práca nesmie byť spájaná s inou nevýskumnou činnosťou.

Preukaz anketára

Je to doklad, oprávňujúci vykonávať prácu anketára v mene výskumnej agentúry. Anketár je povinný sa ním vždy preukázať pri predstavovaní a ponechať ho respondentovi k nahliadnutiu. Sú na ňom identifikačné údaje o anketárovi a zároveň informácia, že anketár musí dodržiavať pravidlá anketárskej práce a informácie o spôsobe použitia odpovedí výhradne na hromadné spracovanie. Doba platnosti preukazu je obmedzená a aktívnym anketárom sa platnosť preukazu predlžuje.

Honorovanie práce anketára

Odmena za anketársku prácu sa vypláca na základe počtu správne vyplnených dotazníkov. Každý projekt je iný a odmena sa stanovuje na základe zložitosti vyhľadávania respondentov a dĺžky a náročnosti rozhovoru. Napr. pri podnikových prieskumoch sú odmeny vyššie ako v prípade rozhovorov v domácnosti. Pri niektorých projektoch, kde si to spôsob výberu vyžaduje, sa prepláca aj cestovné, ktoré je v rôznej výške podľa vzdialenosti miesta od anketárovho bydliska.

Kontrola práce anketára

Práca anketára je následne po skončení projektu kontrolovaná kontaktom na respondenta, kde sa overuje, či anketár skutočne opytoval daného respondenta a odpovede v dotazníku nie sú vymyslené.

Kontrola neznamená prejav nedôvery voči anketárom, ale je povinnosťou každej agentúry, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu a verejnej mienky. Povinnosť kontrolovať prácu anketárov vyplýva z členstva agentúry TNS Slovakia v ESOMAR a SAVA a je pevne zakotvená v etickom kódexe týchto organizácií, ktorý je pre všetkých členov záväzný.

Anketár pre osobné opytovanie v špeciálnom štúdiu CLT

Opytovanie v štúdiu CLT začína už oslovovaním potencionálnych respondentov na ulici v okolí štúdia regrutantmi, ktorí sú špeciálne zaškolení na túto prácu. Regrutanti kladú respondentom filtračné otázky z regrutačného dotazníka, a ak respondent vyhovuje všetkým požiadavkám v dotazníku a je ochotný zúčastniť sa prieskumu, privedie ho regrutant do štúdia, kde s ním zaškolený anketár urobí samotný rozhovor.

Anketári robia s respondentom rozhovor za pomoci počítača, tzv. všetky otázky čítajú z počítača a odpovede respondenta okamžite zaznamenávajú do počítača. Takto anketári zisťujú postoje ľudí k určitým výrobkom, reklamám, obalom a službám. Nad celou prácou neustále dohliada supervízor. Tento druh zberu dát sa zvyčajne uskutočňuje vo veľkých mestách na Slovensku, kde máme zriadené stále alebo dočasné štúdia a to napríklad v Bratislave, Žiline, Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove.

Chcete sa stať anketárom?

Anketárom pre opytovanie v domácnostiach a podnikoch:

Môže sa ním stať občan SR nad 18 rokov. Nepožadujeme predchádzajúce anketárske skúsenosti. Prax ukazuje, že práve uchádzač, ktorý nikdy nepracoval ako anketár pre inú agentúru, lepšie vstrebáva všetky potrebné informácie a nie je ovplyvnený odlišným spôsobom práce a pracovnými postupmi iných agentúr. Anketári sú v našej agentúre zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, príp. na živnostenský list.

Každý uchádzač o prácu anketára musí absolvovať vstupné školenie, kde sa dozvie všetky potrebné informácie a dostane skúšobný prieskum. Na ňom si v teréne vyskúša, či ide o prácu, ktorú by skutočne chcel a bol schopný vykonávať.

Do anketárskej siete sú zaradení tí uchádzači, ktorí majú predpoklady na vykonávanie tohto druhu práce. Preto naša ďalšia spolupráca s anketármi závisí od týchto činiteľov:

  • druhu zamestnania, najlepšie s pružnou pracovnou dobou, alebo možnosťou zariadiť si svoje pracovné povinnosti tak, aby mohol prieskumy vykonávať aj v počas dňa
  • polohy bydliska a tým aj vzdialenosti, ktorú je potrebné prejsť pri danom type prieskumu k zadaným adresám
  • mobility a ochoty cestovať v mieste svojho trvalého bydliska, v ojedinelých prípadoch aj do susednej obce, príp. mesta
  • kapacite, koľko hodín mesačne sa môže práci anketára venovať
  • fungujúcom telefonickom spojení

Anketárom pre opytovanie na štúdiových testoch:

Anketárom v CLT štúdiu sa môže stať každý, kto už dovŕšil vek 18 rokov, je komunikatívny, má príjemné vystupovanie a ovláda základnú prácu s PC. Anketári pracujú v čase 9:00–17:00 a sú zamestnaní na dohodu o vykonaní prace.

V prípade, že máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako anketár vyplňte nižšie uvedený formulár, na základe ktorého vám budú zaslané úvodné materiály.


Záujem o spoluprácu